shortcodes-woocommerce

18 Shortcodes Hay Dành Cho WooCommerce

Xin chào mọi người, hôm nay mình xin gửi đến các bạn 18 shortcodes hay dành cho woocommerec. Nếu các bạn đang thiết kế hoặc đang sở hữu một trang web bạn hàng thì không thể bỏ qua bài viết này. Khi các bạn cài đặt plugin woocommerce thì đã có các chức năng bên dưới, nhưng nếu các bạn muốn áp dụng cho một trang riêng thì có thể sử dụng các shortcodes bên dưới đây.

Thêm Trang Giỏ Hàng.

Được sử dụng trên trang giỏ hàng, mã ngắn của giỏ hàng hiển thị nội dung giỏ hàng và giao diện cho mã phiếu giảm giá và các giỏ hàng khác.

[Woocommerce_cart]

Thêm Trang Thanh Toán.

Được sử dụng trên trang thanh toán, mã ngắn kiểm xuất sẽ hiển thị quy trình thanh toán.

[Woocommerce_checkout]

Mẫu Theo Dõi Đơn Hàng.

Cho phép người dùng xem trạng thái của một đơn đặt hàng bằng cách nhập chi tiết đơn đặt hàng của họ.

[Woocommerce_order_tracking]

Thêm Trang Đăng Nhập Cho Khách Hàng.

Hiển thị phần ‘tài khoản của tôi’ nơi khách hàng có thể xem các đơn đặt hàng trong quá khứ và cập nhật thông tin của họ. Bạn có thể chỉ định số đơn đặt hàng để hiển thị. Theo mặc định, nó được thiết lập là 15 (sử dụng -1 để hiển thị tất cả đơn đặt hàng .)

Mảng ( 
     'current_user' => '' 
 )
[Woocommerce_my_account]
Đối số người dùng hiện tại được đặt tự động bằng get_user_by (‘id’, get_current_user_id ()).

Các mã ngắn sau đây có thể được sử dụng bất cứ nơi đâu bạn muốn:

Thêm Sản Phẩm Mới.

Liệt kê các sản phẩm gần đây – hữu ích trên trang chủ. Shortcode ‘per_page’ xác định số lượng sản phẩm hiển thị trên trang và thuộc tính của cột kiểm soát bao nhiêu cột rộng sản phẩm nên có.

( 
     'Per_page' => '12', 
      'columns' => '4', 
      'orderby' => 'ngày', 
      'order' => 'desc' 
 )
[Recent_products per_page = "12" columns = "4"]
Để tìm hiểu thêm về các tham số ‘orderby’ mặc định, xem: WordPress Codex Class Reference

Thêm Sản Phẩm Nổi Bật.

Hoạt động giống như các sản phẩm gần đây nhưng hiển thị các sản phẩm đã được đặt là “nổi bật”. Trong ví dụ này, mã ngắn đang nói: Hiển thị 12 sản phẩm nổi bật trong 4 cột.

( 
     'Per_page' => '12', 
      'columns' => '4', 
      'orderby' => 'ngày', 
      'order' => 'desc' 
 )
[Featured_products per_page = "12" columns = "4"]

Thêm Sản Phẩm Hiển Hiển Thị Theo Danh Mục.

Hiển thị một sản phẩm bằng ID hoặc SKU.

[Product id = "99"] 
[product sku = "FOO"]

* Nếu sản phẩm không hiển thị, đảm bảo rằng nó không được đặt thành Ẩn trong Danh mục Hiển thị.

Để tìm ID Sản phẩm, hãy đi tới màn hình Sản phẩm , di chuột qua sản phẩm và ID xuất hiện như hình dưới đây.

Các Sản Phẩm.

Hiển thị nhiều sản phẩm bằng ID hoặc SKU. Ghi lại các sản phẩm ‘số nhiều’.

Mảng ( 
      'cột' => '4', 
      'orderby' => 'title', 
      'order' => 'asc' 
 )
[Sản phẩm id = "1, 2, 3, 4, 5"] 
[sản phẩm skus = "foo, thanh, baz" orderby = "date" order = "desc"]

* Nếu sản phẩm không hiển thị, đảm bảo rằng nó không được đặt thành Ẩn trong Danh mục Hiển thị.

Thêm Vào Giỏ Hàng.

Hiển thị giá và thêm vào nút giỏ hàng của một sản phẩm bằng ID.

Mảng ( 
   'id' => '99', 
   'style' => 'border: 4px solid #ccc; padding: 12px;', 
   'sku' => 'FOO' 
 )
[Add_to_cart id = "99"]

Thêm Vào Giỏ Hàng URL

Echo URL trên nút thêm vào giỏ hàng của một sản phẩm bằng ID.

Mảng ( 
   'id' => '99', 
   'sku' => 'FOO' 
 )
[Add_to_cart_url id = "99"]

Danh Mục Sản Phẩm.

Hiển thị nhiều sản phẩm trong một danh mục bởi slug.

Mảng ( 
     'per_page' => '12', 
      'columns' => '4', 
      'orderby' => 'title', 
      'order' => 'asc', 
      'category' => '' 
 )
[Product_category category = "thiết bị"]

Danh Mục Sản Phẩm.

Hiển thị danh mục sản phẩm vòng lặp

array ( 
      'số' => 'null', 
      'orderby' => 'danh hiệu', 
      'trật tự' => 'ASC', 
      'cột' => '4', 
      'hide_empty' => '1', 
   'mẹ' => '', 
   'Ids' => '' 
 )

Các numberlĩnh vực được sử dụng để hiển thị số lượng sản phẩm và idslĩnh vực là bảo với shortcode mà loại để hiển thị.

[Product_categories number = "12" parent = "0"]

Đặt thông số cha là 0 để chỉ hiển thị danh mục cấp cao nhất. Đặt ID vào danh sách ID danh mục được phân cách bằng dấu phẩy để chỉ hiển thị những ID đó.

Để tìm ID Danh mục, hãy chuyển đến màn hình Danh mục sản phẩm, di chuột qua danh mục đó và ID sẽ xuất hiện trong URL.

Trang Sản Phẩm.

Hiển thị một trang sản phẩm đầy đủ bằng ID hoặc SKU.

[Product_page id = "99"] 
[product_page sku = "FOO"]

Sản Phẩm Được Bán.

Liệt kê tất cả các sản phẩm được bán.

Mảng ( 
   'per_page' => '12', 
   'columns' => '4', 
   'orderby' => 'title', 
   'order' => 'asc' 
 ) 

[sale_products per_page = "12"]

Sản Phẩm Bán Chạy Nhất.

Liệt kê các sản phẩm bán chạy nhất được bán.

Mảng ( 
   'per_page' => '12', 
   'columns' => '4' 
 ) 

[best_selling_products per_page = "12"]

Sản Phẩm Liên Quan.

Liệt kê các sản phẩm có liên quan.

Mảng ( 
   'per_page' => '12', 
   'columns' => '4', 
   'orderby' => 'title' 
 ) 

[related_products per_page = "12"]

Các Sản Phẩm Được Sếp Hạng Cao Nhất.

Danh sách các sản phẩm được xếp hạng cao nhất được bán.

Mảng ( 
   'per_page' => '12', 
   'columns' => '4', 
   'orderby' => 'title', 
   'order' => 'asc' 
 ) 

[top_rated_products per_page = "12"]

Thuộc Tính Sản Phẩm.

Liệt kê các sản phẩm có mã ngắn thuộc tính.

array ( 
   'per_page' => '12', 
   'cột' => '4', 
   'orderby' => 'danh hiệu', 
   'trật tự' => 'asc', 
   'thuộc tính' => '', 
   'filter' = > '' 
 ) 

[Product_attribute attribute = 'color' filter = 'black']

chúc các bạn thành công và tạo dựng một trang web bán hàng thật chuyên nghiệp cho chính minh!